Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Vitalen Holding ("Vitalen") aday çalışanların iş başvurusu süreçlerini https://vitalen.com.tr/kariyer adresi, Linkedin ve kariyer.net üzerinden gerçekleştirmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, işbu Aydınlatma Metni ile çalışan adaylarını; kişisel verilerin toplanma, işlenme ve aktarım halleri ile işleme amaçları, aktarılma halleri ve yasal hakları kapsamında bilgilendirmektedir.

Vitalen, 4857 sayılı İş Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir. Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Vitalen, aday çalışanların özgeçmişleri, önyazıları ve başvuru kapsamında sunmuş oldukları dil belgesi veya sertifikalardan kaynaklı olarak; Kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri), İletişim (e-posta adresi, iletişim adresi, telefon numarası), Mesleki Deneyim (önceki iş tecrübesi, meslek bilgisine ilişkin diploma, belge ve sertifkalar), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (gönderilmesi halinde fotoğraf) olmak üzere kişisel verilerini bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlemektedir.

Yukarıda sayılan kişisel verilerin işleme amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Makul Süre İçerisinde İşe Alım Maksadıyla İletişime Geçilmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin Aktarımı

Vitalen, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri; grup şirketleri, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler ile paylaşabilir. Vitalen, kanuna uygun olarak işlediği Çalışan Adayı kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Vitalen tarafından kişisel verileri işlenen aday çalışanın KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan hakları aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Aday çalışanlar; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca  taleplerini, yazılı olarak iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile Serhat Mahallesi, 1147. Cadde No: 12/17 Yenimahalle Ankara/Türkiye adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca  [email protected] e-posta adresi üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Vitalen 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde Vitalen’in; CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır. Vitalen; Kanun’da meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Vitalen tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Vitalen tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

Vitalen, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.